نــتـــی هـــا بارون بارید ،تو بارون اشکای چشامو ندید گرمی شونه هاشو ازم گرفت من موندم و یه تب شدید من تنهام ، تو که قهری باهام نمونده تو سینت عشقی برام حالا من اسیر فاصله هــــــام بهم زدی ، عشق تو با من تصمیم تو گرفتی نامرد حالا من هنوز چشم بـــراه http://m-o-e-g.mihanblog.com 2018-10-21T11:50:26+01:00 text/html 2013-10-14T07:46:22+01:00 m-o-e-g.mihanblog.com ღღ BETTY NETY OR BITAYESHIM ღღ ×✿✿❤✰تِرول هآی خِیلی بـآحآل✿✿❤✰× http://m-o-e-g.mihanblog.com/post/6 <font size="4"><br>ترول های خیلی باحال<br><br></font><img style="margin-top: 0px; width: 400px; height: 467px;" id="irc_mi" src="http://www.asemoni.com/img/Troll-Comic-Series-II7.jpg"><br><font size="4"><br></font> text/html 2013-08-28T19:25:18+01:00 m-o-e-g.mihanblog.com ღღ BETTY NETY OR BITAYESHIM ღღ ×✿✿❤✰فِرِشتِه یِ قَلبَم✿✿❤✰× http://m-o-e-g.mihanblog.com/post/5 <br><font size="3">فرشته ایست از دوردستها...از قصر پریان...از قصر مادران<br><br>از قصر بی گناهان،از قصر دوستی و نجابت.....از قصری كه در این دنیاست...<br><br>اما وجود خارجی ندارد....................<br><br></font><img style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; width: 325px; height: 329px;" src="http://www.golpatogh.com/wp-content/uploads/2012/10/f10.jpg" id="il_fi"><br> text/html 2013-08-22T08:21:50+01:00 m-o-e-g.mihanblog.com ღღ BETTY NETY OR BITAYESHIM ღღ ×✿✿❤✰مـِـداد رَنـگـی هـآ✿✿❤✰× http://m-o-e-g.mihanblog.com/post/4 <font size="3"><br>مـِداد رنگـی هـا روی کـاغذ بمـانیـد<br><br>ایـن دنیـا ارزشـ رنگـی بـودن را نـدارد<br><br><img src="http://www.mihanchati.com/up/Love-Color-pencils-1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="260" hspace="0" vspace="0" width="361"><br><br>اَز:خـودمـ<br><br>2 شعـر اَز خـودمـ<br> </font> text/html 2013-08-20T21:23:28+01:00 m-o-e-g.mihanblog.com ღღ BETTY NETY OR BITAYESHIM ღღ ×✿✿❤✰خـورشـیـد و مَـنـ✿✿❤✰× http://m-o-e-g.mihanblog.com/post/3 <font size="3"><br>بـِه خورشـیـد گُفـتم:(( چـه کَــرد ایـن سرنوشـتــ؟؟))<br><br>خورشیـد گفتـ:((بـا تـو یـا مـن؟؟))<br><br>من گفتمـ:((مـانند آتـش سوزانـ شـدم!))<br><br>گفتـ:((بیشتر از مـن؟؟))<br><br>گفتمـ:((دلگیـرم از همـه...))<br><br>گفتـ:((حتـی از مـن؟؟))<br><br>گفتمـ:((هیچ نمیخـواهم.))<br><br>گفتـ:((مثل من؟!))<br></font><br><font size="3"><img style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" src="http://www.kocholo.org/img/images/hhg3sjncybjd7492clw.jpg" height="237" width="315"><br><br>اَز:خـودمـ<br><br>بچه هـا چطـور بـود دوست داشتیـد؟؟اولین شـعـر مـنـه<br> </font> text/html 2013-08-20T17:36:26+01:00 m-o-e-g.mihanblog.com ღღ BETTY NETY OR BITAYESHIM ღღ ×✿✿❤✰تـآریـخِ اِنقِـضـآء✿✿❤✰× http://m-o-e-g.mihanblog.com/post/2 <font size="3"><br>نــَــه عِــشــق هَــســتــ وَِ نــَــهــ خـوشـبــَخــتــیـــ اَگـِـهــ هَــمــ بـآشـِــهــ<br></font><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">تـآریـخـِ دآرهـ..</font><font size="3">. </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>تـآریـخـِـ اِنـقـِـضـآشـ </font></font></font></font></font>هـَمـ </font>هَـمـیـنـ اِمـروز بـود</font></font></font></font><font size="3"><font size="3"><br><br></font></font><font size="3"><img alt="http://www.makale.in/wp-content/uploads/2012/10/oyku-karayel-10.jpg" src="http://www.makale.in/wp-content/uploads/2012/10/oyku-karayel-10.jpg" height="259" width="259"><br><br>خـودَمـ مـیـگَـمـ:بَـرایـِـ مـَنـ هَمـیـنـ پـآرسآلـ بـود<br><br>اَز:جـِــمــرِهـ <br><br>دَر:کـوزِی گـونـِـی<br> </font> text/html 2013-08-20T17:23:58+01:00 m-o-e-g.mihanblog.com ღღ BETTY NETY OR BITAYESHIM ღღ ×✿✿❤✰ FIXED ✿✿❤✰× http://m-o-e-g.mihanblog.com/post/1 <font size="3"> <br></font><div align="center"><font size="3"><br><br><img class="decoded" alt="http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/cloudy-memory.gif" src="http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/cloudy-memory.gif"></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>من اِما یا بیتا(یشیم) هستم</font><font size="3"><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اینجا فقط مـن آپ می کنم</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">لوگو هم سفارش دادمــ</font><br><br>نظـرات هم جبـران میشـه<br><br>نظر بالای 50 نمیجبرانم<br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">همین دیگه حرفی ندارم</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بـــآی<br><br>بنر:<br></font></font><br><img src="http://upload7.ir/images/50852799277184219825.gif" alt="narges" border="0" height="240" width="120"><br>&lt;p align="center"&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a href="http:http://m-o-e-g.mihanblog.com/" target="_blank"&gt;&lt;img border="0" src="http://upload7.ir/images/50852799277184219825.gif"&nbsp; width="120" height="240" alt="narges"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;<br></div><font size="3"> </font>